Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Is Allah God?


Is Allah God? - Is de Allah van de Islam de God van de Bijbel?
Al lang voordat Mohammed werd geboren, werd de God van de Bijbel door Arabische Christenen al "Allah" genoemd. Miljoenen gebruiken tegenwoordig nog steeds deze naam voor Hem. Maar de Allah van de Islam is beslist niet de God van de Bijbel. Want hoewel moslims de eenheid van God hartstochtelijk verdedigen, ontkennen zij Zijn drievuldigheid. Zij vinden het weerzinwekkend dat God als Vader wordt beschouwd, zij verwerpen de unieke godheid van Christus en zij verloochenen de Goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest.


Is Allah God? - God als Vader
Is Allah de God van de Bijbel? Op de eerste plaats vinden moslims het idee van God als vader beledigend, al leerde de Meester zijn discipelen om tot "Onze Vader in de hemel" te bidden. Vanuit hun oogpunt suggereren de namen "Vader" voor God en "Zoon" voor Jezus Christus een seksuele voortplanting en volgens de Koran "past het niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij... Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt" (soera 19:35; 112:3).

Maar de Bijbel gebruikt de woorden "verwekt" of "eniggeboren" met betrekking tot de Vader en de Zoon niet in de zin van een seksuele voortplanting, maar in de zin van een bijzondere onderlinge relatie. Wanneer de apostel Johannes dus over Jezus spreekt als "de eniggeborene des Vaders" (Johannes 1:14), dan onderstreept hij hiermee de unieke Godheid van Christus. Op eenzelfde manier benadrukt Paulus, wanneer hij Jezus "de eerstgeborene van heel de schepping" noemt, de superioriteit van Christus; het feit dat Hij als Schepper van alle dingen de voornaamste positie inneemt. Christenen zijn door middel van adoptie de zonen van God; Jezus is al eeuwig God de Zoon.


Is Allah God? - De Godheid van Christus
Bovendien wordt de Christelijke verkondiging van de unieke Godheid van Christus door moslims heel dogmatisch afgewezen als de onvergeeflijke zonde die "sjirk" wordt genoemd. De Koran stelt: "Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil" (soera 4:116). Hoewel moslims de zondeloosheid van Christus bevestigen, ontkennen zij Zijn offergave aan het kruis en de daaropvolgende opstanding stellig. Hiermee ontkennen zij het unieke historische feit dat aantoont dat Jezus niet zomaar een mens was in een reeks profeten van Abraham tot Mohammed, maar dat Hij God in een menselijke gedaante was.

De zin uit de Koran die zegt "Allah verhief hem tot Zich" (soera 4:158) betekent volgens moslims dat Jezus op bovennatuurlijke wijze werd opgenomen, niet dat Hij uit de dood werd opgewekt. In de Islamitische vertellingen liet God een dubbelganger van Jezus in Zijn plaats kruisigen. Het idee dat Judas degene was die op Jezus leek, is recentelijk in moslimkringen populair geworden door een Middeleeuws bedenksel met de titel "Het evangelie van Barnabas". De Koran gaat tegen het gewicht van de geschiedenis en het bewijsmateriaal in wanneer hij beweert: "Maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode) - doch het werd hun verward... zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet." (soera 4:157)


Is Allah God? - De Heilige Geest
Tenslotte kan gezegd worden dat de Islam niet alleen het persoonlijke onderscheid tussen de Vader en de Zoon afwijst, maar ook de Goddelijke persoonlijkheid van de Heilige Geest. De Islam onderwijst dat de Heilige Geest de aartsengel Gabriël is die over een periode van 23 jaar de Koran aan Mohammed dicteerde. Hij is dus niet de derde Persoon van de Drieledige God die de canon van de Schrift heeft ingegeven. Het is ironisch dat men beweert dat de Heilige Geest die de Koran dicteerde de aartsengel Gabriël is, terwijl de Islam tegelijkertijd beweert dat Mohammed de Heilige Geest is die door Jezus in Johannes 14 werd beloofd. De Bijbel wijst dergelijke verdraaiingen ronduit af. Vanuit Bijbels oogpunt is de Heilige Geest noch een engel, noch een gewone sterveling. Hij is de God zelf die ons van onze zonden bevrijdt en ons ooit uit de dood zal opwekken tot een eeuwig leven.

Is Allah de God van de Bijbel? 1 Johannes 2:23 zegt: "Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader."


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden