Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Wedergeboren Christen


Wedergeboren Christen – De betekenis
De term “wedergeboren Christen” wordt vaak verkeerd begrepen. Wanneer we naar de oorspronkelijke betekenis kijken, dan zien we dat het niet gaat om een lichamelijke geboorte, maar over het ontvangen van een geestelijke vernieuwing. Sinds de eerste zonde van Adam in de Hof van Eden (Genesis 3) bevindt de hele mensheid zich in een geërfde, verdorven toestand. Daarom heeft onze ziel behoefte aan een wedergeboorte, waardoor deze weer rein en rechtschapen wordt; hersteld tot de toestand waarin de mens door God werd geschapen. Hij heeft een dergelijke wedergeboorte voor ons mogelijk gemaakt, maar omdat God ons een vrije wil heeft gegeven, hebben wij de keuze om die mogelijkheid al dan niet te aanvaarden.

In het oorspronkelijke Grieks bestaat deze term uit de woorden "gennao´" (geboren), wat “vernieuwen” of “herscheppen” betekent, en "an´othen" (weder), wat “van boven, wederom” betekent. Beide betekenissen geven een goed beeld van het reddende doel van de wedergeboorte. De naam Christen (Christianos) betekent “volgeling van Christus”. De wedergeboren Christen heeft deze bovennatuurlijke transformatie van zonde naar rechtschapenheid, van kwaad naar goed, aanvaard.


Wedergeboren Christen – Wie kan wedergeboren worden?
Het eerste voorbeeld dat ons wordt gegeven van een wedergeboren Christen was een man die Nicodemus werd genoemd. Toen Jezus deze man vertelde dat hij “opnieuw geboren” moest worden, was dat een heel radicale uitspraak. Zijn verhaal lezen we in Johannes 3:1-23 waarin Jezus het volgende tegen Nicodemus zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” In vers 6 legt Jezus uit: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.”

Net zoals dit voor Nicodemus gold, is onze wedergeboorte niet gebaseerd op nationaliteit of etniciteit; het is persoonlijk. Gods geschenk van de wedergeboorte komt niet tot stand door middel van menselijke inspanningen of verdiensten, maar alleen door Gods genade. Titus 3:5 vertelt ons: “Hij maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.”

De wedergeboorte is een illustratie van Gods Geest en wordt niet uitgevoerd of bereikt door middel van religieuze ceremonies of traditionele gebruiken. De Bijbel vertelt ons dat God geen onderscheid tussen mensen maakt; het maakt niet uit of je jong of oud, rijk of arm, man of vrouw bent (Handelingen 10:34). De wedergeboorte is een persoonlijke keuze. Elk mens kan deze ontvangen.

De manier waarop een mens een wedergeboren Christen kan worden wordt duidelijk in Gods Woord uitgelegd:

  We erkennen dat we zondaars zijn (Romeinen 3:23) en dat de straf voor de zonde de dood is (Romeinen 6:23). Vanwege onze zonden kunnen wij Gods liefde niet kennen en ervaren en zijn wij in geestelijk opzicht van Hem afgezonderd. Om deze situatie te verhelpen heeft God Zijn enige Zoon gestuurd om in onze plaats te sterven, om de straf voor onze zonden op Zich te nemen (Romeinen 5:8). Na de dood van Jezus stond Hij weer op uit de dood (1 Korintiërs 15:3-6). Jezus is onze enige weg naar God (Johannes 14:6) en Hij geeft ons het geschenk van onze verlossing. Wij kunnen Gods geschenk in geloof ontvangen (Efeziërs 2:8-9) en de nieuwe geboorte ervaren (Johannes 3:1-8). Jezus aanvaarden betekent dat wij op Hem vertrouwen, dat Hij onze levens binnenkomt om onze zonden te vergeven en ons te veranderen in datgene, wat Hij voor ons verlangt.
Als jij Jezus nu wil aannemen en het geschenk van Zijn redding wil aanvaarden, dan kun je dat in een gebed tot God uitdrukken. Dat is geen ritueel waarbij je bepaalde woorden moet gebruiken, maar veeleer een uitdrukking van de oprechtheid van deze stap die je in geloof zet.
  “Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben afgezonderd. Het spijt mij echt en ik wil mij nu afkeren van mijn voorgaande zondige leven en mij tot U wenden. Vergeeft U mij alstublieft en help mij om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw Zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden is gestorven, dat Hij uit de dood werd opgewekt, dat Hij nu leeft en mijn gebed hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer over mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en om de rest van mijn leven Uw wil uit te voeren. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.”


Wedergeboren Christen – Wat kan ik verwachten?
Wanneer wij wedergeboren Christenen worden, dan beginnen we veranderingen in onze levens waar te nemen die niet op natuurlijke wijze verklaard kunnen worden. We geven niet op wie we zijn, maar we worden een beter en gezonder mens.

 • We zullen een toename bespeuren van onze liefde en ons mededogen voor anderen.
 • We zullen nog steeds moeilijke tijden en obstakels tegenkomen in ons leven, maar we zullen er beter mee omgaan en nu weten dat God in onze levens aan het werk is.
 • We zullen een oprecht verlangen hebben om God te behagen en een leven te leiden dat aan Hem gehoorzaam is.
 • Sommige mensen hebben zelfs een ogenblikkelijke bevrijding van verslavingen ervaren.
 • Huwelijken en relaties kunnen hersteld worden.
 • We kunnen nu gemotiveerd raken om de dingen te doen die we altijd al wilden doen, maar waarvan we dachten dat we daar niet goed genoeg of niet waardevol genoeg voor waren.
 • We zullen een verlangen hebben om God te dienen en Zijn liefde en evangelie met anderen te delen.
 • We zullen een honger hebben naar de dingen van God. Deze honger zal resulteren in de bestudering van Gods Woord (de Bijbel) en het nastreven van Zijn wil in onze levens. Hoe meer wij God op een innige manier leren kennen, hoe dichter we tot Hem zullen naderen.
Maar de grootste beloning van alle is de wetenschap dat wij het Koninkrijk van God zullen binnengaan en eeuwig leven met Hem zullen hebben.

Als jij vandaag hebt besloten om een wedergeboren Christen te worden, dan heten wij jou welkom in Gods gezin. De Bijbel vertelt ons dat je nu, om dichter tot God te groeien, een vervolg dient te geven aan deze beslissing.
 • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
 • Vertel iemand anders over je nieuwe geloof in Christus.
 • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je geloof te versterken en je begrip van de Bijbel te vergroten.
 • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen, die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
 • Vind een plaatselijke kerk waar je God kunt aanbidden.

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan hier.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden