Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Christendom

Het Christendom - Een eenvoudige waarheid
Het Christendom neemt al snel een toppositie in wanneer je de andere theorieën, filosofieën, levensbeschouwingen en godsdiensten in de wereld op een eerlijke manier onderzoekt. Jazeker, het Christendom is anders dan alle andere, al is dit geen populaire boodschap in onze moderne pluralistische samenleving. Het mag misschien wel vreselijk dogmatisch en bekrompen klinken, maar de eenvoudige waarheid is dat het Christendom de enige ware godsdienst is.

Het Christendom - Wij geloven dat het Christendom de enige juiste weg is
Het Christendom is niet gebaseerd op bewijs, maar het wordt wel degelijk ondersteund door het beschikbare bewijsmateriaal. Het mag duidelijk zijn dat iedereen zomaar zou kunnen "beweren" om God te zijn. Het verschil met Jezus is dat deze bewering volledig door Zijn leven werd bekrachtigd. Onderzoek de geschiedenis, onderzoek de beweringen. De bestudering van deze feiten is werkelijk een buitengewone ervaring.

Een belangrijk brandpunt voor je studie is dat Jezus meer dan 300 Messiaanse profetieën vervulde, die eerder in de Schriftteksten van het Oude Testament waren opgeschreven. Dankzij de ontdekking van de Dode Zee-rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint vertaling van het Oude Testament, beiden uit een tijd lang voordat Jezus op aarde was, kun je er zeker van zijn dat deze profetieën niet achteraf werden verzonnen. Ze werden werkelijk vervuld door de Messias, Jezus Christus. Denk eens na over de waarschijnlijkheid dat één enkele man al deze profetieën zou kunnen vervullen. Je zult versteld staan. "Hij [Jezus] zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’” (Lucas 24:44)

Een ander brandpunt voor je studie is een goed begrip wat Jezus als een werkelijk figuur in de geschiedenis heeft gezegd en gedaan.. Geen enkele geloofwaardige Schriftgeleerde zal tegenwoordig ontkennen dat Jezus ongeveer 2000 jaar geleden leefde, een goed leraar was, goede daden verrichtte en aan een Romeins kruis werd geslagen omdat Hij volgens de Joden een godslasteraar was. De enige onenigheid die er bestaat draait om de vraag of Jezus al dan niet drie dagen na zijn kruisiging weer uit de dood opstond en of Hij werkelijk de vleesgeworden God was. Daarom moet ieder mens voor zich het bewijs voor de opstanding op de proef moet stellen, zijn eigen hart onderzoeken en een beslissing nemen over wie Jezus werkelijk was.

Jezus zei dat Hij de enige weg naar de Vader was (Johannes 14:6) en dat alleen Hij de Vader openbaarde (Matteüs 11:27; Lucas 10:22). Christenen zeggen niet zomaar dat het Christendom de enige manier is omdat ze arrogant, dom of veroordelend zijn. Zij doen dit omdat ze - gebaseerd op het beschikbare bewijs - geloven wat Jezus zei. Christenen geloven in Jezus, die beweerde God te zijn (Johannes 8:58; Exodus 3:14), die zonden vergaf (Marcus 2:5; Lucas 5:20; 7:48) en die uit de dood opstond (Lucas 24:24-29; Johannes 2:19 en verder). Jezus zei dat Hij de enige weg was. Jezus is uniek. Of Hij vertelde de waarheid, of Hij was gek, of Hij was een leugenaar. Maar omdat iedereen het erover eens is dat Jezus "een goed mens" was, hoe zou Hij dan tegelijkertijd goed én gek kunnen zijn, of tegelijkertijd een goed mens én een leugenaar? Hij moet de waarheid wel hebben verteld. Hij is de enige weg.

Boeddha, Confucius en Zarathustra stonden niet op uit de dood. Mohammed vervulde geen gedetailleerde profetieën. Alexander de Grote wekte geen mensen op uit de dood en kon ook de zieken niet genezen. En hoewel er veel minder betrouwbare informatie over deze "religieuze" leiders is geschreven, worden zij toch door miljoenen mensen geloofd en gevolgd.

Het Christendom - Geen godsdienst, maar een relatie
Het Christendom is meer dan een godsdienst; het is een persoonlijke relatie met God. Het is vertrouwen op Jezus en Zijn werk op het kruis voor jou (1 Korintiërs 15:1-4), niet op wat jij voor jezelf zou kunnen doen (Efeziërs 2:8-9). Het Christendom heeft niets te maken met rijk versierde gebouwen, kleurrijke predikanten of traditionele rituelen. Het Christendom draait om de werkelijke aanvaarding van Jezus als jouw Heer en Redder.

Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Wat is Christelijke religie video


Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden