Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Wat is het Christendom?


Wat is het Christendom? – Een algemene omschrijving
Wat is het Christendom? Een woordenboek omschrijft het Christendom als een “monotheïstisch systeem van geloofsinzichten en handelingen gebaseerd op het Oude Testament en de leer van Jezus Christus zoals verwoord in het Nieuwe Testament, waarin de rol van Jezus als verlosser wordt benadrukt.” Dit is zeker een goede omschrijving, maar we moeten verder kijken.

Hoewel het Christendom verbonden is met zowel het Oude als het Nieuwe Testament, ontstond het woord “Christen” pas na de tijd van Christus. Christenen kregen hun naam omdat zij volgelingen waren van Christus.


Wat is het Christendom? – Doctrinair tegenover confessioneel
Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen de doctrinaire godsdienst van het Christendom en de confessionele Christelijke kerkgenootschappen. Toen de canon compleet was en de Schriftteksten vastgesteld waren, ging het doctrinaire Christendom uit van de letterlijke uitleg van de Schrift. In de vroege Kerk kon de Schrift niet zo makkelijk vermenigvuldigd kon worden, waardoor de meeste Christenen geen rechtstreekse toegang hadden tot de Schrift. Hierdoor kreeg de confessionele katholieke kerk de taak om de Schriftteksten voor het gewone volk te verklaren. Hoewel vandaag de dag iedereen toegang heeft tot de Schrift, zijn er nog steeds individuele kerkelijke richtingen die de Schrift uitleggen voor hun parochieleden.


Wat is het Christendom? – Geloof je de Bijbel, of kies je wat je aanstaat?
In de vroegste apostolische tijd moesten de apostelen voortdurend de Christelijke doctrine (leer) uitleggen, die vaak verdraaid leek te worden. Ondanks dat wij vandaag de dag goed gedocumenteerde Schriftteksten ter beschikking hebben die voor iedereen toegankelijk zijn, is het geloof in het ware Christendom (de letterlijke uitleg van de Bijbel) zelfs nog verder aangetast. Het huidige percentage Christenen dat gelooft in de letterlijke uitleg van de Schrift, en niet alleen de verzen er uit halen waar zij zich in kunnen vinden, is volgens het Christelijke onderzoeksinstituut Barna ongeveer 9 procent.

De meeste hedendaagse Christenen hebben vele humanistische en anti-theïstische inzichten overgenomen. De Christelijke kerken hebben veel cultuurinvloeden aanvaard en verweven met hun eigen leer. Doorgaans worden ideeën over zonde, oordeel en de toorn van God terzijde geschoven ten gunste van een religie van liefde, eenheid en verdraagzaamheid. Een voorbeeld daarvan is de "Nieuwe Tolerantie" denkwijze.

In veel hedendaagse kerken is het Christendom een soort doctrinair buffet, met keuzegerechten van zowel het Bijbelse als seculiere menu’s.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden