Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De Christelijke denominaties


De Christelijke denominaties - De verschillende "godsdiensten" binnen de Christelijke Kerk
De grootste verdeeldheid tussen godsdiensten in de wereld bestaat tegenwoordig binnen de Christelijke "godsdienst" zelf. Groeperingen die zichzelf identificeren als een Christelijke stroming zijn onder andere de Christelijk Gereformeerde gemeenten, de Nederlands Hervormde Kerk, Evangelische gemeenten, Baptistengemeenten, de Vergadering van gelovigen, Apostolische Kerken, de Oosters-orthodoxe Kerk, de Rooms-katholieke Kerk, Lutherse gemeenten, Pinkstergemeenten, Vrijzinnige kerkgenootschappen, Christadelphians, Christian Science, de Mormonen, Jehovah's Getuigen, de Zevendedagsadventisten en nog vele anderen. Deze stromingen of groeperingen vertonen een grote verscheidenheid wat betreft hun leer en onderlinge samenwerking. Vaak bestaan er zelfs grote meningsverschillen en verdeeldheid over bepaalde doctrines van het geloof.

Waarom zijn er binnen de zogenaamde Christelijke kerk dan zo veel verschillende kerkgenootschappen, bewegingen, groeperingen en sekten, waarvan een groot aantal beweert "het echte geloof" te bezitten en zo anderen uitsluit? Feitelijk bestaat het "Lichaam van Christus" uit alle mensen die via Jezus Christus de Zoon een persoonlijke relatie met God de Vader hebben. Volgens de Bijbel is hiervoor het volgende vereist: inkeer van je zonden, de aanvaarding van Christus als je persoonlijke Redder en een gehoorzame toewijding aan God. Ongeacht het kerkgenootschap of de denominatie zijn dit de mensen die samen het Lichaam van Christus - de werkelijke Christelijke kerk - vormen. De verschillende kerkgenootschappen, bewegingen en groeperingen die tegenwoordig bestaan zijn vooral het gevolg van de Protestantse Reformatie. Andere belangrijke perioden in de geschiedenis van de wereld en van individuele landen, zoals de slavernij, de opkomst van de Pinkstergemeente en de "Jezusbeweging", werden gekenmerkt door een opleving van het Christelijke geloof vanwege culturele veranderingen en/of het werk van de Heilige Geest (dit wordt vaak een "revival" of "opwekking" genoemd). Sommige groeperingen en sekten bloeiden eenvoudig op als gevolg van foute leer en/of boze bedoelingen.


De Christelijke denominaties - De kern van het Christendom
Waarom worden de "godsdiensten" binnen de Christelijke kerk tegenwoordig zo vaak met elkaar vergeleken? Doet het God verdriet dat wij zo veel verschillende denominaties in Zijn kerk hebben gevormd? Op het eerste gezicht lijkt een "diversiteit" binnen de kerk van Christus geen probleem te zijn. God houdt van verscheidenheid en we kunnen Zijn liefde voor variaties waarnemen in de natuur en in onze medemensen. Hij eert en zegent mensen in verschillende kerkgenootschappen, ook al is hun aanbidding van Hem misschien wel heel liturgisch, ceremonieel of informeel. Het belangrijkste is dat wij Jezus Christus aanbidden wanneer we in Zijn naam bijeenkomen. De kern van de zaak is dat onze geloofsbelijdenis overeenstemt met de fundamentele leer uit de Bijbel. Als de fundamenten van het Christelijke geloof consequent zijn over de breedte van de verscheidene kerkgenootschappen, dan zijn alle andere "secundaire" doctrines en ceremonies niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat onze dagelijkse levenswandel met Christus geworteld moet zijn in een relatie die gebaseerd is op geloof in en liefde voor onze Heer. Het Christendom is een proces dat betrekking heeft op geestelijke groei en volwassenheid. Het is geen eenmalige gebeurtenis of een wekelijkse verplichting die aan een bepaalde locatie gebonden is. Het ware Christendom vereist een dagelijkse overgave van onze wil aan de wil van onze Schepper. De kerk die wij elke week bezoeken is eigenlijk onbelangrijk vergeleken met onze dagelijkse persoonlijke toewijding aan God.

Jezus Christus stichtte het Christendom, maar niet als een "godsdienst" of exclusieve "organisatie". In plaats daarvan werd de apostelen uitdrukkelijk geboden om het Evangelie eerst onder de Joden te verkondigen, daarna onder de heidenen en uiteindelijk naar alle uithoeken van de aarde. Het Christendom is geen godsdienst. Het Christendom is geen kerkgenootschap. Het Christendom is geen kerkgebouw. Het Christendom is een relatie met God door middel van de kracht en de genade van Zijn Zoon, Jezus Christus. Het Christendom is een vertrouwen op Jezus en wat Hij op het kruis voor jou heeft gedaan (1 Korintiërs 15:1-4), niet op wat jij voor jezelf kunt doen (Efeziërs 2:8-9). In het Christendom gaat het niet om religieuze tradities, rijk versierde gebouwen, kleurrijke voorgangers, regels, rituelen of gewaden. Het gaat om de werkelijke aanvaarding van Jezus Christus als jouw Heer en Redder. Klaar.


De Christelijke denominaties - De tijdloze boodschap van Jezus Christus
Een vergelijking van de verschillende godsdiensten en denominaties is tijdverspilling voor Christenen. Christenen zouden hun harten met de tijdloze boodschap van Jezus Christus in de Bijbel moeten vergelijken. Eenvoudig gezegd: de hemel wordt beloofd aan alle mensen die "vernieuwd" of "wedergeboren" zijn. Dit is een van de beloften die God ons in Zijn Woord heeft gegeven. Als wij Jezus Christus werkelijk als onze Heer en Redder hebben ontvangen, dan hebben wij de belofte dat wij onmiddellijk na onze lichamelijke dood met God zullen samenzijn. Geen enkel kerkgenootschap en geen enkele groepering kan de perfecte kennis van God voor anderen afsluiten. Sterker nog, de Bijbel vertelt ons dat sommige waarheden niet in dit leven aan ons geopenbaard zullen worden. We moeten duidelijk stellen dat het kerngeloof van elke Christelijk beweging in het Evangelie gefundeerd moet zijn. Is verlossing een geschenk of iets dat verdiend kan worden? Een Christelijke denominatie gelooft dat de mens uit genade gered kan worden, door middel van een geloof in Jezus Christus alleen en niet door zijn eigen goede werken (Efeziërs 2:8-9).


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden