Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De maagd Maria


De maagd Maria - Verschillende interpretaties binnen de Kerk
Wanneer Katholieken spreken over "de maagd Maria", dan bedoelen ze dat zij haar hele leven lang maagd bleef. Wanneer Protestanten over Maria als "maagd" spreken, dan bedoelen ze dat zij een maagd was tot aan de geboorte van Jezus. Laten we eens een blik werpen op de Schriftteksten...


De maagd Maria - Een overzicht van de Schriftteksten
Hoewel Christenen in het algemeen de moeder van Jezus "de maagd Maria" noemen, lijkt de Bijbel ons te leren dat Maria en Jozef na de wonderbaarlijke geboorte van Christus nog meer kinderen hadden. Er staan ongeveer tien passages in het Nieuwe Testament waar "broeders van de Heer" worden vermeld (Matteüs 12:46; Matteüs 13:55; Marcus 3:31-34; Marcus 6:3; Lucas 8:19-20; Johannes 2:12, 7:3, 5, 10; Handelingen 1:14; 1 Korintiërs 9:5). In Matteüs 13:55 en Marcus 6:3 bijvoorbeeld worden Jakobus, Josef, Simon en Judas de "broers" van Jezus genoemd en lijken zij tot hetzelfde gezin als Jozef, Maria en Jezus te worden gerekend.

    Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? (Matteüs 13:55-56)
Het argument tegen deze interpretatie is dat het woord voor "broer" in het Aramees (de taal die Jezus sprak) ook "neef" kan betekenen. De schrijvers van het Nieuwe Testament gebruikten het Griekse woord "adelphos", dat kan duiden op een "broer" of een "neef".

Zouden we, gebaseerd op de oorspronkelijke taal, kunnen beargumenteren dat deze "broers" misschien wel kinderen van Jozef uit een eerder huwelijk waren? Misschien waren zij wel neven van Jezus, wier ouders waren overleden en die daarom bij hun oom Jozef en tante Maria kwamen wonen? De Bijbel stelt dit in elk niet geval niet expliciet en binnen de context van deze passages staat niets wat zou aangeven dat zij iets anders waren dan gewone broers van Jezus.

Matteüs, een Jood die aan Joden schreef, noemde Jezus "haar eerstgeboren zoon" (zie bijvoorbeeld de Statenvertaling, Matteüs 1:25), een uitdrukking die door Joden alleen werd gebruikt als er na het eerste kind nog andere kinderen werden geboren. Anders zou "enige zoon" zijn gebruikt. Schriftgeleerden geloven dat Matteüs zijn evangelie ongeveer 35 jaar na de wonderbaarlijke maagdelijke geboorte van Christus schreef. Matteüs had dus kunnen weten of Maria na Jezus wel of geen andere kinderen meer had.


De maagd Maria - Een andere Bijbelse gedachte
De Bijbel geeft geen duidelijk voorbeeld waarin God een getrouwd stel opdraagt om zich permanent van seks te onthouden. In 1 Korintiërs 7:3-5 wordt ons feitelijk verteld dat een man van zijn vrouw moet genieten, en een vrouw van haar man, en dat het stel zich alleen van seks moet onthouden als beiden daarmee instemmen en zelfs dan alleen maar tijdelijk. Maar misschien droeg God Jozef wel op om nooit gemeenschap met zijn vrouw te hebben. We weten het niet. De Bijbel zegt hier niets over. Wat we wel zeker weten is dat Jozef "geen gemeenschap met haar had voordat ze haar zoon gebaard had" (Matteüs 1:25). Het woord "voordat" lijkt te impliceren dat hij na de geboorte van Christus wel geslachtsgemeenschap met Maria had. Er zijn geen aanwijzingen dat hun onthouding blijvend was.


De maagd Maria - Maakt het wat uit?
We zouden ons niet druk moeten maken over de vraag of de "maagd Maria" na de geboorte van Christus wel of niet maagd bleef. Dat heeft geen Bijbelse gevolgen voor onze redding en is daarom slechts een secundair onderwerp. Zeker, de Christelijke leer stelt dat Maria op zijn minst tot na de geboorte van Christus maagd bleef. Daarna zou men beide kanten op kunnen redeneren. Maar als de altijddurende maagdelijkheid van Maria gebruikt wordt als een leer die haar op een niveau plaatst waar zij aanbeden moet worden, zeker als een mede-middelaar ("co-mediatrix") met Christus, dan moeten we ongetwijfeld vraagtekens zetten bij de motieven voor een dergelijke interpretatie. De Bijbel leert ons dat wij voor onze redding op Christus moeten vertrouwen... alleen Christus. Een weglating van of een toevoeging aan het werk van Jezus aan het kruis is onbijbels en daarom zeer misleid.


Lees verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden