Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De weg naar de hemel


De weg naar de hemel - De belangrijkste beslissing
Een reiziger heeft een kruising bereikt op de weg naar de hemel en leest de richtingborden. Eén pijl wijst de ene kant op, en zegt: "De Islamitische route naar de hemel". De pijl die de andere kant op wijst zegt: "De Christelijke route naar de hemel". Welke pijl moeten we volgen? Wat is de waarheid? Elk mens bereikt ooit het punt waarop hij of zij een beslissing moet nemen. Wat is de ware weg naar de hemel?

Volgens de Islam zijn er vijf dogma's of "zuilen" die een moslim moet volgen op zijn weg naar de hemel:

  1. De geloofsbelijdenis: Allah is de Ene en enige God en Mohammed is de profeet van God.
  2. De rituele gebeden (vijf keer per dag.
  3. Op gezette tijden vasten, vooral tijdens de Ramadan.
  4. Het geven van aalmoezen.
  5. Een pelgrimstocht naar Mekka (tenzij men kreupel of ontzettend arm is).
Ook al wordt Jihad niet als een van de vijf zuilen genoemd, toch zou het als een zesde voorwaarde kunnen worden geïnterpreteerd die noodzakelijk is op de weg naar de hemel. "Als we niet voortgaan te vechten [voor Jihad] zal Hij ons met een pijnlijke straf straffen en zal Hij een ander volk in onze plaats stellen. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast" (Soera 9:39; 5:11; 47:4). Moslims geloven dat mensen die als martelaren voor Allah sterven het paradijs voor zich zullen winnen en voor eeuwig van het gezelschap van maagden zullen genieten.

De weg naar de hemel die door de moslim gevolgd wordt is een weg vol werken. Als zij maar genoeg doen, dan zullen zij de hemel bereiken.

De Koran spreekt over Jezus en Zijn maagdelijke geboorte, maar de imams zeggen dat Jezus slechts een profeet was, zoals Mozes... zoals Elia... zoals Mohammed. Maar moslims realiseren zich niet dat hun eigen heilige boek zegt dat Allah Jezus stuurde en Hem met de Heilige Geest ondersteunde (Soera 2:87). De Koran zegt dat Allah Jezus had verheven (Soera 2:253); Jezus, die rechtschapen en zondeloos was (Soera 3:46; 6:85; 19:19). De Koran zegt verder dat Jezus uit de dood werd opgewekt (Soera 19:33-34), dat Allah Jezus gebood om een godsdienst te stichten (Soera 42:13) en dat Jezus naar de hemel opsteeg (Soera 4:157-158). Daarom gehoorzamen trouwe moslims de leer van de profeet Jezus (Soera 3:48-49; 5:46).

Als je een moslim zou vragen: "Moet een profeet geloofd worden?", dan zou hij zeggen: "Jazeker, een profeet verkondigt de woorden van God en moet geloofd worden." Omdat zij Jezus een "profeet" noemen (maar niet de Zoon van God), moeten we nu eens bekijken wat Jezus over Zichzelf en over Zijn weg naar de hemel te zeggen heeft.


De weg naar de hemel - De Christelijke waarheid
Jezus sprak de volgende woorden over de weg naar de hemel in de Bijbel:

"De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:14-16)

"Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven." (Johannes 8:24)

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6)

De Bijbel legt heel duidelijk uit wat de weg naar de hemel is:

  • De Christelijke weg naar de hemel bestaat uit de erkenning dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij voor onze zonden stierf, werd begraven en weer uit de dood opstond (1 Korintiërs 15:3-4).
  • Wij moeten erkennen dat wij het zelf op eigen kracht niet kunnen redden. "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God" (Romeinen 3:23). Het gevolg van onze zonden is de dood (Romeinen 6:23). In tegenstelling tot de leer van de Islam kunnen onze goede daden ons geen toegang tot de hemel verschaffen (Efeziërs 2:8-9). Het eeuwige leven in de hemel is een geschenk van God.
  • Wij moeten Jezus vragen om onze harten binnen te treden en onze zonden te vergeven. "Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden." (Johannes 1:12)
Reiziger, kies je pad zorgvuldig.


Leer meer - Wie is Jezus?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden