Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Sikhisme


Sikhisme - De geschiedenis
De geschiedenis van het Sikhisme begint bij Nanek, een zoon van de heersende strijderskaste, die in Noord-India werd geboren. Nanek leefde van 1469 tot 1538 na Christus en werd beïnvloed door de "heilige" mannen van de mystieke aftakkingen van het Hindoeïsme ("Bhakti") en de Islam (het Soefisme). Goeroe Nanak geloofde in een oppermachtig wezen en concludeerde dat alle godsdiensten gewoon verschillende namen voor dezelfde godheid gebruikten. Hij noemde deze godheid "Sat Nam" (de "ware naam"). Kennelijk wilde Nanak het Hindoeïsme met de Islam mengen ("Sikh" is een Hindoeïstisch woord voor "discipel"). Hoewel er vele overeenkomsten bestaan tussen het Sikhisme, het Hindoeïsme en het Soefisme, worden beweringen dat ze met elkaar verbonden zijn vaak weggewuifd met het typische onvermurwbare antwoord dat alleen het Sikhisme een directe openbaring van God is.

Het woord "goeroe" is een samenvoegsel van twee kortere woorden: "Goe" en "Roe". Goe betekent "duisternis" en Roe betekent "licht". Het woord goeroe betekent volgens Sikhs dus "het licht dat de duisternis verdrijft". Maar omdat het woord "duisternis" eerst wordt gebruikt, lijkt de interpretatie "de duisternis die zich als licht voordoet" meer voor de hand liggend.


Sikhisme - Wat Sikhs geloven
De belangrijkste zaken die Sikhs geloven zijn:

 • Zij geloven dat God zichzelf geschapen heeft. Deze optie is feitelijk een contradictio in terminis, omdat iets dat niet bestaat zichzelf niet kan scheppen. Het Sikhismne leert zijn volgelingen dat zij "het evenbeeld van de Heer moeten worden". Dat betekent dat er geen verschil meer tussen God en het individu zal bestaan, zoals een regendruppel in de oceaan opgaat.

 • Redding wordt bereikt door gedoopt te worden, eerlijk te leven, over God te mediteren, geloof te hebben, de naam van God te reciteren, niet in wereldse afleidingen verstrikt te raken en op elk mogelijk moment aan God te denken. Men zegt dat redding en spiritualiteit aan mensen wordt gegeven die niet beïnvloed worden door geluk, pijn, trots, hebzucht en emotionele afhankelijkheid, die armoe en rijkdom hetzelfde behandelen, niet op pijn of plezier reageren, vrienden en vijanden hetzelfde behandelen en de naam van God ten alle tijde reciteren.

 • De Sikh doop (Amrit, of Khande Ki Pohul) wordt uitgevoerd door heilig water te drinken dat voorbereid wordt terwijl er hymnen gezongen worden. Nadat de doop is ingenomen, is de volgeling verboden om zijn haar te knippen, overspel te plegen, vlees te eten, te roken, te drinken en drugs te gebruiken.

 • Gebeden worden drie maal daags uitgevoerd, en de zeven gebeden die op elk dagdeel moeten worden gesproken zijn woord voor woord vastgelegd.

 • Alle andere geschriften (dan de Sikh Shri Guru Granth) zijn onwaar. Ook vertalingen van een Granth zijn onbetrouwbaar.

 • Sikhs ontkennen dat Jezus God is en onderwijzen dat menselijke fouten en verkeerde interpretaties van de Bijbel geleid hebben tot het geloof in een Drie-eenheid of meerdere Personen in de ene Essentie van God. "God is niet geboren, noch zal Hij sterven" lijkt op het Islamitische "Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt." Denk eens na over het feit dat geschapen mensen het bestaan van een ongeschapen iets eigenlijk niet echt kunnen conceptualiseren. Bovendien kunnen mensen die geestelijk dood zijn het ware geestelijke domein niet nauwkeurig overwegen.

 • Sikhs geloven in reïncarnatie (samsara) en geloven dat de lotsbestemmingen in het leven bepaald worden door de goede en slechte daden (karma) van een mens. Dit lijkt sterk op het Hindoeïsme.

 • Sikhs zijn net als moslims doctrinair monotheïstisch, maar sommige Sikhs verheffen de grondlegger van het Sikhisme tot het niveau van een god. Sikhs zien het concept van de Drie-eenheid als tritheïsme (drie afzonderlijke, tegelijkertijd bestaande goden) of modalisme (ook wel Sabellianisme genoemd: één god die in drie verschillende modi leeft, steeds één tegelijkertijd).


Sikhisme - De Christelijke reactie
In tegenstelling tot het Sikhisme geloven Christenen:

 • God is geen geschapen wezen, maar bestaat eeuwig. "...God, van eeuwig tot eeuwig (Psalm 90:2).

 • Redding is niet het resultaat van menselijke goede werken. "Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden" (Romeinen 3:28).

 • De doop is een uiterlijke uitdrukking van een innerlijk proces, en geen ritueel dat gebruikt kan worden om een toewijding aan religieuze wetten af te dwingen (Romeinen 6:3).

 • Een gebed is een communicatiemiddel tussen mens en God. Een gebed bestaat uit lofprijzing, dankzegging, voorbede en verzoeken, maar ook uit luisteren.

 • De Bijbel wordt als het Woord van God beschouwd.

 • Jezus is God, zoals in talrijke Bijbelse passages wordt bewezen.

  Reïncarnatie wordt afgewezen: "Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel..." (Hebreeën 9:27).

 • God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn één.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden