Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De Rooms-katholieke Kerk

Deze website biedt slechts informatie, en wordt niet ondersteund door de Rooms-katholieke Kerk of de Heilige Stoel, en is ook niet op enige andere wijze aan hen verbonden.


De Rooms-katholieke Kerk - De kernvraag
Net als alle andere Christenen moeten ook Rooms-katholieken zichzelf de volgende vraag stellen: "Heb ik een persoonlijke relatie met Jezus Christus als mijn Heer en Redder?" Rituelen, gebruiken en tradities mogen een relatie met God niet vervangen of in de weg staan. Een relatie met Hem gaat veel dieper en is de kern van het Christelijke leven. Door die relatie gaan wij smaken en zien dat de Heer goed is (Psalm 34:9). Als wij een dagelijkse intieme en standvastige levenswandel met Jezus begaan, dan zal onze eeuwige redding niet beïnvloed worden door de mate waarin wij ons geloof binnen de tradities van kerkgenootschappen of denominaties hebben uitgeoefend. Gelukkig kan God de bedoelingen van onze harten op een perfecte wijze beoordelen.


De Rooms-katholieke Kerk - De kern van het geloof
Net als alle andere Christenen moeten leden van de Rooms-katholieke Kerk ervoor waken dat zij hun geloof niet misplaatsen. Voor velen van ons is ons geloof niet altijd via Jezus Christus gericht en gestoeld op God, maar veeleer op een organisatie of een godsdienst. Het Christendom moet een proces zijn dat bestaat uit volharding, groei en een organische relatie met onze Schepper. Het kan niet een vertrouwen in een instelling of godsdienst zijn, noch kan het een cultureel erfgoed zijn. Godsdiensten en organisaties zijn uitvindingen van de mens, niet van God. "Ik ben Katholiek/Christen omdat mijn vader of grootvader een Katholiek/Christen was" is een misleid beeld van waar het Christendom eigenlijk over gaat. We moeten altijd een persoonlijk geloof ontwikkelen en ons via Christus aan God toewijden. Wij dienen een persoonlijke God die zich bekommert over de grote én de kleine dingen in onze levens. Hij verlangt van ons een persoonlijke relatie. De relaties die wij op aarde ontwikkelen zijn bedoeld om Christus als model voor het leven na te bootsen, zodat de wereld een klein gedeelte van Gods liefde kan ontwaren en kan zien dat deze liefde vanuit onze harten naar buiten treedt. Onze buren, vrienden en familieleden zouden bewijs moeten kunnen zien van onze persoonlijke relatie met God, die heerst over onze spraak, handelingen, karakter en waarden.


De Rooms-katholieke Kerk - De basis van onze redding
Net als alle andere Christenen moeten leden van de Rooms-katholieke Kerk de basis van hun persoonlijke redding onderzoeken. Redding wordt niet verkregen door goede werken, maar door genade. De Bijbel is er heel duidelijk over dat wij onze weg naar een eeuwigheid met God niet kunnen verdienen. Onze daden zijn slechts bewijsstukken voor ons geloof, niet de basis van onze redding. Het is onnodig om goede werken te verrichten om onze redding veilig te stellen, omdat God Zelf al het noodzakelijke werk al heeft gedaan, door middel van het werk van Christus. Maar, een van de redenen dat God ons heeft gered is dat wij dan goede werken zouden doen; als we geen goede daden doen, dan zijn we ongehoorzaam aan Zijn Woord. De Bijbel is duidelijk over de bron van onze redding: "En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest."" (Titus 3:5)

Velen onder ons hebben de leer van de rechtvaardiging verward met de leer van heiliging. Volgens de Bijbel begint een mens, nadat hij voor God is gerechtvaardigd, een levenslang proces van heiliging. In dat proces groeit hij wat betreft heiligheid en gehoorzaamheid aan Gods wet. Rechtvaardiging is het begin van heiliging (Romeinen 6). Rechtvaardiging verwijdert de schuld van de zonde en herstelt de relatie tussen de zondaar en God. Heiliging elimineert zondige gewoonten en maakt de zondaar steeds meer als Jezus Christus. Rechtvaardiging vindt buiten de zondaar plaats, aan het hof van God. Heiliging vindt plaats in de ziel en de geest van de mens. Rechtvaardiging vindt slechts eenmalig plaats. Heiliging is een voortdurend groeiproces, waarin wij deelnemen aan "de wedloop" naar het einde van onze levens. Het heiligende werk is nooit voltooid in het leven van een Christen.


Read De Rooms-katholieke Kerk Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden