Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Kerkgeschiedenis


Kerkgeschiedenis - Relevant voor het moderne Christendom
De geschiedenis van de kerk lijkt op het eerste gezicht niet relevant voor het Christendom van de 21e eeuw. Maar het Christendom heeft - in tegenstelling tot alle andere godsdiensten - diepe wortels in de menselijke geschiedenis. Het kernpunt van het Christelijk geloof is dat God in een menselijke gedaante - Jezus Christus - naar de aarde kwam. Hij leefde ongeveer 2000 jaar geleden onder de mensheid. Hij onderwees en genas mensen. De historische werkelijkheid van Zijn offergave, begrafenis en opstanding is de hoeksteen van het Christelijke geloof. De Bijbel is geen sprookje, maar een door God ingegeven historisch verslag van Zijn reddingsplan voor een lijdende wereld. Een bestudering van de kerkgeschiedenis openbaart Gods werk in de aangelegenheden van de verloren en zondige mensheid.


Kerkgeschiedenis - Waarom is die belangrijk?
De geschiedenis van de kerk is cruciaal voor onze kijk op de Christelijke kerk. Er kan veel geleerd worden van de gebeurtenissen tussen de tijd van de apostelen en het heden. In 1 Korintiërs 10:1-13 spoort de apostel Paulus de gelovigen in Korinte aan om te leren van de voorbeelden uit Israëls verleden, zodat zij niet dezelfde fouten zouden begaan. Net als de geschiedenis van het oude Israël moet de geschiedenis van de Christelijke kerk niet vergeten worden. Wij moeten er juist van leren. Veel mensen die sceptisch zijn over het Christelijke geloof leggen bijvoorbeeld een verband tussen het Christendom en het geweld en het imperialisme van de kruistochten. Maar een objectieve blik op de geschiedenis laat zien dat de kruistochten plaatsvonden in een tijd waarin het pausschap een politieke positie was, die was verdorven door machtsmisbruik en hebzucht. De kruistochten maakten misbruik van het Christendom, maar hadden niets te maken met het onderliggende Evangelie van Gods genade. In onze tegenwoordige cultuur komen wij vaak in aanraking met nieuwe en bizarre godsdienstige filosofieën, waarvan sommige beweren "Christelijk" te zijn. Dit is niets nieuws. De geschiedenis is bezaaid met ketterijen die probeerden de Kerk binnen te dringen, zoals de valse ideeën van het Arianisme, Gnosticisme, Montanisme en Marcionisme. Een goed begrip van de Christelijke leer in het licht van de kerkgeschiedenis helpt ons om verzinsels en rages te onderscheiden van de feiten en de leer van het ware Christelijke geloof.


Kerkgeschiedenis - Een eenvoudige tijdbalk
De geschiedenis van de kerk is behoorlijk ingewikkeld, maar een begrip van de hoofdzaken is zeker de moeite waard. Het volgende is een eenvoudige tijdbalk van de kerkgeschiedenis, naar Bruce Shelleys "Church History in Plain Language" (oftewel: "Kerkgeschiedenis in eenvoudige taal"):

(30-70 na Christus) - Het tijdperk van Jezus en de apostelen

 • De dood en opstanding van Christus.
 • Begin van het Christelijke geloof en prediking van het Evangelie van Gods genade.
(70-312) - Het tijdperk van het Katholieke Christendom
 • De verspreiding van het Christelijke geloof; martelaarschap van de vroege gelovigen.
 • Opkomst van de vroege ketterijen; de eerste concilies van de kerk en de canonisatie van de Schriftteksten.
(312-590) - Het tijdperk van het Christelijke keizerrijk
 • Constantijn roept het Christendom uit tot de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk; tijd van de grote concilies.
 • Het Christendom werd een geloof voor de grote massa; begin van het monasticisme.
(590-1517) - De Middeleeuwen
 • De val van Rome en het Byzantijnse rijk.
 • Benedictijnse monniken uitgezonden als missionarissen; de paus wordt de "heerser" van de kerk.
 • De kruistochten; de kerk verovert de wereld, maar verliest haar ziel.
(1517-1648) - Het tijdperk van de Reformatie
 • Maarten Luther en de Protestantse beweging.
 • Het begin van de kerkgenootschappen - voorbeelden: Luthers, Gereformeerd, Anabaptistisch en Anglicaans.
 • Het pausschap verliest zijn macht en invloed.
(1648-1789) - Verlichting en opwekking
 • Secularisme -- Het verstand wordt god; mensen beginnen de vraag te stellen: "Wie heeft God nodig?"
 • Oplevingen zoals het Piëtisme, het Methodisme en de "opwekking" streven naar het herstel van Gods positie in het openbare leven.
(1789-1914) - Vooruitgang
 • De boodschap van Christus wordt naar verre landen gebracht, maar het geloof verdwijnt nog verder uit het openbare leven.
 • Pluralistische en totalitaire samenlevingen hebben geen plaats voor het Christendom.
(1912-heden) - Het tijdperk van de moderne ideologieën...


Waar bevinden wij ons nu?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden