Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De geschiedenis van het Christendom


De geschiedenis van het Christendom - Het begin van het geloof
De geschiedenis van het Christendom... hoe begon het allemaal? Het Christendom begon ongeveer 2000 jaar geleden in Judea (het hedendaagse Israël) bij Jezus Christus en zijn trouwe groep discipelen. In deze periode was Judea een multicultureel mekka van bruisende steden en boerderijen. De Romeinse keizer was de heerser. Indertijd haatten de Joden het Romeinse gezag; het was niets meer dan een herinnering aan de voortdurende onderdrukking die zij als volk te verduren hadden. Het polytheïstische geloof van Rome werd ook gezien als een heidense inbreuk op het Joodse leven. Sommige Joden wisten alleen hoop te vinden door zich aan te passen aan deze verandering. Anderen werden godsdienstfanaten ("zeloten") die kleine verzetshaarden tegen de Romeinen vormden. Weer anderen trokken zich terug in de wildernis van Judea om de Joodse wet te bestuderen en te wachten op de komst van hun beloofde Messias (redder).


De geschiedenis van het Christendom - De komst van Jezus Christus
De bediening van Jezus begon tegen deze culturele en religieuze achtergrond. Jezus was een Jood. Hij nam het Joodse geloof in acht en was zeer bekend met de Joodse Wet. Vanaf Zijn dertigste levensjaar reisde Jezus van dorp naar dorp. Hij onderwees daar in de synagogen en genas zieke mensen. De leer van Jezus was revolutionair. Hij daagde de gevestigde godsdienstige autoriteiten uit om tot inkeer te komen van hun hypocriete godsdienstigheid en om zich te realiseren dat het Koninkrijk van God geworteld is in liefde en dienstbaarheid aan andere mensen. De leer van Jezus raakte de harten van de mensen en schiep instabiliteit, iets wat de Joodse geestelijke leiders vreesden. Al snel werd Jezus gevolgd door een groepje trouwe mannen die Hem "leraar" en "meester" noemden. Deze mannen werden Zijn discipelen. Jezus onderwees Zijn discipelen over de wil van God en over het "Nieuwe Verbond" dat Hij namens God aan de mensheid zou geven. Jezus liet hen zien dat het leed en de zinloosheid van de mens gevolgen zijn van de zonde. De mens heeft vanwege zijn zonden zijn correcte relatie met God verloren. Het doel van het "Nieuwe Verbond" is om deze relatie met God te herstellen; wanneer een mens dit verbond van God aanvaardt, zal hij vergeven worden en weer hersteld worden tot een juiste gemeenschap met God. Wat is dit nieuwe verbond dan? Jezus zou Zelf de boete voor de zonden van de hele mensheid gaan betalen door onschuldig aan een Romeins kruis te sterven. Drie dagen later zou Hij dan weer tot leven komen en zo de dood overwinnen en hoop bieden aan een hopeloze wereld.

En dat gebeurde precies zoals Jezus Zijn discipelen had verteld. Zij werden getuigen van een verbazingwekkend wonder. Hun leraar, Jezus van Nazaret, stierf en stond drie dagen later op uit de dood om hun Messias te worden. Gedreven door hun verlangen om de liefde van God met anderen te delen, begonnen de discipelen dit hoopgevende Evangelie in de hele regio te verkondigen. De geschiedenis van de Christelijke Kerk begon dus met een klein groepje doodgewone mannen, ongeveer 2000 jaar geleden in een kleine provincie in Judea. Sindsdien is het Christelijke geloof over de hele wereld verspreid. Hun Evangelie ("goede nieuws") was eenvoudig: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)


De geschiedenis van het Christendom - Voorspeld door profetieën
Hoewel de geschiedenis van het Christendom grotendeels is vastgelegd in de boeken van het Nieuwe Testament, begon het eigenlijk al bij de profetieën in het Oude Testament. Er bestaan meer dan 300 Oudtestamentische profetieën (voorspellingen) over de komst van de Joodse Messias. Deze profetieën werden over een periode van meer dan 1000 jaar geschreven, al lang voor de komst van Jezus. Een bestudering van het leven, de dood en de achtergrond van Jezus zal aantonen dat Hij ongetwijfeld de vervulling was van deze Messiaanse profetieën. Al lang voordat Jezus de aarde bewandelde, waren Zijn komst en Zijn werk dus al aan de mens bekend gemaakt in het Woord van God.


De geschiedenis van het Christendom - Gebaseerd op historische feiten
Is dit echt allemaal gebeurd? Op het eerste gezicht lijken de geschiedenis en de oorsprong van het Christendom wellicht niets meer dan een sprookje. Veel mensen denken dat het voor ons in de 21e eeuw gewoon te ongeloofwaardig is, of zelfs intellectueel oneerlijk, om te geloven dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvonden. Maar in tegenstelling tot alle andere godsdiensten is het Christelijke geloof gestoeld op historische gebeurtenissen, waarvan er één van cruciaal belang is. Als Jezus Christus stierf, maar nooit uit de dood opstond, dan is het Christendom een mythe of bedrog. In 1 Korintiërs 15:14 spoort Paulus zijn lezers aan om deze centrale waarheid goed te begrijpen: "Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos." Het bewijs voor de opstanding is de sleutel als jij voor jezelf wilt vaststellen of Jezus inderdaad is wie Hij beweert te zijn. De historische waarheid van dit centrale feit geeft Christenen een oprechte en eeuwige hoop in deze wereld vol leed.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden