Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Polycarpus


Polycarpus - Een vader van de Christelijke Kerk
Polycarpus is een gevierd figuur in de geschiedenis van het Christendom. Polycarpus was een leerling van de apostel Johannes en leefde tussen 70 en 155 na Christus, wat hem verbindt met de Bijbelse apostelen en met het tijdperk van de vroege kerkvaders. Verscheidene bronnen uit de oudheid documenteren de bijdragen van Polycarpus aan het Christendom, waaronder de brieven die hij aan de kerk in Filippi schreef. In deze brieven moedigde hij de gelovigen aan om standvastig in hun geloof te blijven en om zich van het materialisme af te keren. Hij leerde hen ook hoe zij konden omgaan met de financiële oneerlijkheid die de kerk was binnengedrongen. Polycarpus diende als de bisschop van de kerk in Smyrna (het hedendaagse Izmir) en werd erkend als een van de eerste bestrijders van Christelijke ketterijen. Hij verwierp de leer van Marcion, een invloedrijke ketter die een "nieuw soort" Christendom probeerde te scheppen door God opnieuw te definiëren en de leer van het Oude Testament te verwerpen. In zijn beroemde uiteenzetting bestrijdt Polycarpus de Gnostische ketterijen die zich binnen de Christelijke kerk begonnen te verspreiden.


Polycarpus - Een martelaar voor de waarheid
De grootste bijdrage van Polycarpus aan het Christendom was mogelijk zijn martelaarsdood. Zijn martelaarschap is een van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de oudheid. De Romeinse keizers openden in deze periode de aanval op de Christenen. Een groot aantal vervolgingen en sterfgevallen werd door de leden van de vroege kerk vastgelegd. Polycarpus werd gearresteerd met de beschuldiging dat hij een Christen was - een lid van een politiek gevaarlijke, snelgroeiende sekte, die een halt moest worden toegeroepen. Te midden van een woedende menigte kreeg de Romeinse proconsul medelijden met deze zachtmoedige oude man en hij spoorde Polycarpus aan om "Caesar is Heer" te belijden. Als Polycarpus slechts deze verklaring zou uitspreken en een kleine punt wierook aan Caesars beeld zou offeren, dan zou hij aan ontsnappen aan de vreselijke folteringen en de dood. Polycarpus antwoordde hierop: "Zesentachtig jaar lang heb ik Christus gediend en Hij heeft mij nooit enig kwaad berokkend. Hoe kan ik mijn Koning die mij gered heeft vervloeken?" Polycarpus was ferm en standvastig voor Christus. Hij weigerde compromissen te sluiten over zijn geloof en daarom werd hij levend aan een schandpaal verbrand.


Polycarpus - Een relevant getuigenis voor onze levens
Het martelaarschap van Polycarpus is een historische werkelijkheid. Hij stierf om één enkele reden: zijn standvastige geloof in de Heer Jezus Christus. En toch was dit slechts een van vele levens die gegeven werden om de waarheid van Jezus Christus te openbaren en te verkondigen. In het licht van de gruwelijke folterdood van een groot aantal Christenen in deze vroege jaren van de Kerk moeten alle theorieën worden afgewezen die beweren dat het Christendom een verzonnen mythe is, die geschapen werd voor het persoonlijke voordeel van zijn volgelingen. Zelfs vandaag de dag zijn veel mensen nog bereid om voor hun geloof te sterven, maar niemand wil voor een leugen sterven. God staat de dood van Zijn heiligen niet toe omdat Hij een hulpeloze of onverschillige Heer is, maar omdat hun dood een krachtige verkondiging is van het gratis geschenk van het eeuwige leven dat ons via de Persoon van Jezus Christus wordt aangereikt. Als jij twijfels hebt over de Bijbelse waarheid over Christus, bekijk de Bijbelse teksten dan eens in het licht van de martelaarsdood van bijna alle schrijvers; zij waren ooggetuigen van het leven en de bediening van Christus. Polycarpus was, net als een groot aantal andere Christenen toen en nu, bereid en in staat om voor Christus te sterven omdat hij voor Christus leefde. Zijn leven was radicaal veranderd door het werk van de Heilige Geest. De verlangens, zorgen, pijn en angsten van deze wereld hadden geen vat meer op hem. Het leven en de dood van Polycarpus bieden een inspirerend voorbeeld voor alle Christenen. Hij gaf zijn aardse leven voor Christus, en in zijn offergave won hij het eeuwige leven.


Groei nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden