Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

De oorsprong van de Islam

(Read De oorsprong van de Islam, Part 1 First)

De oorsprong van de Islam - De God van de Bijbel?
Telkens wanneer de oorsprong van de Islam wordt besproken, komt één vraag in het bijzonder steeds maar weer naar boven: zijn de God van de Koran en de God van de Bijbel een en dezelfde? Het antwoord is: nee. Dit is een veel voorkomend misverstand dat lijkt voort te komen uit de vermelding van een groot aantal Bijbelse figuren in de Koran. Abraham is hiervan een belangrijk voorbeeld. Maar de waarheid is dat het hier beslist niet gaat om de werkelijke Bijbelse figuren, al worden hun namen in de Koran gebruikt om andere figuren te beschrijven. De waarheid is ook dat de God van de Bijbel helemaal niet de God van de Koran is. De God van de Bijbel is een God die tot uitdrukking komt in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dit zijn geen drie Goden die in eenheid samenwerken, maar één God die tot uitdrukking komt in drie Personen. De Koran ontkent deze Drie-eenheid (Soera 4:171). Een ander voorbeeld is de ontkenning van het unieke Zoonschap van Christus in de Koran. De Koran wijst de titel "Zoon van God" af (Soera 4:171; 9:30). De Koran ontkent verder de Godheid van Christus (Soera 5:17, 75) en Zijn eeuwige bestaan vóór Zijn incarnatie (Soera 3:59-60). Aan de andere kant noemt de Bijbel Jezus herhaaldelijk de "Zoon van God" (zie Matteüs 4:3, 6; 8:29; 14:33; 26:63; 27:40, 43, 54; Marcus 1:1; 3:11; 15:39; Lucas 1:35; 4:3, 9, 41; 8:28; 22:70; Johannes 1:34, 49; 3:18; 5:25; 9:35; 10:36; 11:4, 27; 19:7; 20:31), bevestigt de Bijbel Zijn bestaan vóór Zijn incarnatie (Jesaja 9:6; Micha 5:2) en roemt de Bijbel Hem als de vleesgeworden God (Johannes 1:1-3, 14; 8:58, 14:8-9; 20:26-29; Filippenzen 2:5-8; Kolossenzen 1:15-17; 2:8-10; Openbaring 1:8,13-18, 21:4-7; 22:6-7,12-16, 20).


De oorsprong van de Islam - De Koran tegenover de Bijbel
Zoals we gezien hebben, kan de geschiedenis van de Islam teruggevoerd worden tot de profeet Mohammed. Hij beweerde de boodschapper te zijn van een openbaring van God, die de "eerdere Schriftteksten" zou bevestigen en vervangen (Soera 4:163; 5:44-48; 10:94). En zoals we gezien hebben, spreekt de Koran deze eerdere Schriftteksten behoorlijk tegen. Hoe worden deze tegenstrijdigheden door moslims met elkaar verzoend? Eigenlijk gebeurt dat helemaal niet! En in plaats van de Koran het raam uit te gooien, geven zij er de voorkeur aan om de eerdere Schriftteksten de deur te wijzen. De bewering is dat de Thora, de Psalmen en de Evangelies op een of andere manier verloren gingen of tot een onherkenbare vorm verbasterd werden en dat de boeken die wij tegenwoordig kennen met de namen "Thora", "Psalmen" en "Evangelies" vernuftige vervalsingen zijn. Kortom: de Koran neemt het gezag van de Bijbel over, spreekt de Bijbel vervolgens tegen, en verandert daarom volledig van richting om het gezag van de Bijbel te ondermijnen. Het is een interessante paradox. Mensen die trouw zweren aan de Koran geloven dat de Koran moet overeenstemmen met de Thora, de Psalmen en de Evangelies, omdat dat is wat de Koran over zichzelf zegt, maar dan maken ze een draai van 180 graden en ontkennen de Thora, de Psalmen en de Evangelies, omdat de Koran hiermee in strijd is.


De oorsprong van de Islam - Andere tegenstrijdigheden
Andere belangrijke tegenstrijdigheden zijn onder meer de verwarring in de Koran van Maria, de moeder van Jezus, met Mirjam, de zuster van Mozes. De Koran beweert dat Maria de zuster was van Mozes en Aaron, een kind van Amram (ook wel Imraan genoemd, Soera 3:35-48; 19:27-28), ondanks de 1500 jaar die er tussen beide inzitten. Zij beweren dat de beeldhouwer van het gouden kalf aan de voet van de Sinaï een Samaritaan was (Soera 20:85-88), ondanks het feit dat de Samaritanen pas meerdere honderden jaren na de uittocht uit Egypte (toen het kalf werd gemaakt, Exodus 32:1-4) begonnen te bestaan.


Onderzoek nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden