Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Een echte Christen


Een echte Christen – Wat betekent dit?
Als je honderd mensen zou vragen “Wat is een echte Christen?” dan krijg je misschien wel honderd verschillende antwoorden. De basisomschrijving van een Christen is een persoon die het geloof in Jezus als de Christus belijdt, of iemand die een aanhanger is van de godsdienst die gebaseerd is op de leer van Jezus. In de loop der tijd is de algemene omschrijving van een Christen verschoven naar “iemand die gelovig is” of er morele waarden op na houdt. Mensen beschouwen zichzelf vaak als Christen wanneer zij godsdienstig zijn; wanneer ze opgegroeid zijn in een godsdienstig gezin, naar de kerk gaan of in een Christelijk land leven . Maar wordt je daardoor een “echte Christen”?

De Bijbel heeft veel te melden over een echte Christen – een ware volgeling van Jezus Christus. Het woord “Christen” wordt slechts drie keer gebruikt in de Bijbel. In Handelingen 11:26 werden de volgelingen van Jezus voor het eerst “Christenen” genoemd, omdat hun daden deden denken aan het handelen van Jezus. Het woord wordt ook gebruikt in Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16.

De Bijbel stelt een volgeling van Christus voor als iemand die opnieuw geboren is. In Johannes 3:3 zegt Jezus: “Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien.” Dit vind je misschien een gekke zin, en je hebt gelijk. Degene met wie Jezus sprak in dit vers vond het ook gek. Nikodemus vroeg Jezus: “Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?” De term “wedergeboren” betekenen letterlijk van boven geboren. Dit duidt op een verandering in iemands hart – een geestelijke omwenteling in iemands leven.


Een echte Christen – Wat is het resultaat?
De wedergeboorte is een eenvoudig principe dat van eeuwig belang is:

  • Geloof in Jezus Christus. Johannes 1:12 luidt: “Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.”

  • Een besef van je eigen zonden. Romeinen 3:23 zegt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” Deze zonde heeft volgens Romeinen 6:23 geestelijke dood tot gevolg: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”

  • Geloof dat Jezus voor jouw zonden gestorven is. Romeinen 5:8 luidt: “Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus [Jezus] voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” De Bijbel zegt dat hoewel wij de doodstraf verdienen voor onze zonden, Jezus die straf op zich nam. Hij stierf in onze plaats. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood, en bewees daarmee dat de zonde overwonnen was.

  • Vertrouwen in de dood van Jezus op het kruis als vergeving voor jouw zonden. Efeziërs 2:8-9 zegt: “Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” Er is geen hoeveelheid goede daden die wij kunnen doen om onze weg naar de hemel te verdienen. Verlossing is een gratis geschenk van God.


Een echte Christen – Wat zijn de kenmerken?
De Bijbel zegt dat echte Christenen unieke kenmerken hebben.

  • Een echte Christen is een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5:17 luidt: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” Het “oude” verwijst naar alles wat deel uitmaakte van onze oude persoonlijkheid – trots, liefde voor de zonde, negatieve gewoontes en slechte lusten. We erven onze nieuwe natuur niet en we kunnen ook niet beslissen om zelf een nieuwe persoon te herscheppen. Het is ook niet zo dat God simpelweg onze oude natuur opschoont; Hij maakt iets helemaal nieuws en unieks.

  • Een echte Christen is dood voor de zonde. Romeinen 6:11-12 zegt: “Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.” Een Christen worstelt nog steeds met zonden, maar is gevoelig voor de overtuiging van de Heilige Geest en kan tot inkeer komen door de zonde aan Jezus te belijden. Een echte Christen wordt niet gekenmerkt door een leven vol zonden.

  • De Heilige Geest vormt een echte Christen naar het beeld van Christus. Hij brengt “vrucht” voort in het leven van een gelovige. Galaten 5:22-23 luidt: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.”

  • Een echte Christen wordt opgeroepen tot een heilig leven. Romeinen 12:1-2 luidt: “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.”

  • Een echte Christen leest en gehoorzaamt Gods Woord. Jakobus 1:22 zegt: “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.”

  • Heb elkaar lief. Johannes 13:34-35 luidt: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.”


Leer meer over het Evangelie van Jezus Christus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden