Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Hervormingsdag


Hervormingsdag– Wat is dat?
Hervormingsdag, ook bekend als het "Festival van de Reformatie", erkent het begin van de Protestantse Reformatie. Er wordt herdacht dat Maarten Luther in 1517 zijn “95 Stellingen” op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde.

Deze feestdag wordt al gevierd sinds 1567, maar de precieze datum heeft gevarieerd. In 1717 werd 31 oktober als de officiële dag vastgesteld om deze gebeurtenis te herdenken, maar veel gemeenten vieren de zondag voorafgaand aan 31 oktober als Reformatiezondag.


Hervormingsdag en Maarten Luther
Maarten Luther (1483-1546) was in zijn tijd een revolutionair. Hij diende als priester en als professor in de theologie. Hij schreef zijn 95 Stellingen om zijn bezorgdheid uit te drukken over de corruptie binnen de Rooms-katholieke Kerk. Zijn ideeën bleken een katalysator te zijn voor een uiteindelijke breuk met de Rooms-katholieke Kerk.

Een van de grootste problemen die Luther had met de Rooms-katholieke Kerk had betrekking op de zogenaamde “aflaten”. In 1517, vóór Luther zijn stellingen schreef, werden door Paus Leo X aflaten aangeboden aan mensen die aalmoezen gaven voor de herbouw van de Sint Petrus Basiliek in Rome. Johann Tetzel was de zaakgelastigde over deze aflaten en hij werd door Luther geconfronteerd.

Aflaten waren een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van tijdelijke straffen voor zonden die reeds vergeven waren. Met andere woorden: een mens kon een aflaat kopen, wat hem dan zou vrijstellen van boetedoening voor zijn zonden. Een aflaat kon ook gekocht worden om de tijdsduur te reduceren die een naaste in het vagevuur zou doorbrengen. Luther interpreteerde deze praktijk als een manier om verlossing van zonden en Gods gunsten te kopen. Hij sprak zich uit tegen dergelijke transacties en tegen de hebzucht en de corruptie van dergelijke praktijken.

In plaats daarvan onderwees Luther:

  • Verlossing kan niet verdiend worden met goede werken. Hij geloofde dat verlossing een gratis geschenk van God is, dat het gevolg is van een geloof in Jezus Christus.
  • De Bijbel is de enige bron van door God geopenbaarde kennis, in plaats van tradities of pauselijke decreten. Luthers volgende uitspraak wordt vaak geciteerd: “Word ik niet door de Heilige Schrift van dwaling overtuigd, zo kan en wil ik niet herroepen; want het is niet raadzaam, iets tegen het geweten te doen. — Hier sta ik! Ik kan niet anders! God helpe mij! Amen!”
Toen Luther zijn 95 Stellingen aan de deur sloeg, begreep hij heel goed dat hij excommunicatie en mogelijk zelfs de dood tegemoet zou zien. Als iemand zich verzette tegen de Rooms-katholieke Kerk of gevoelens van ontgoocheling onder het volk aanwakkerde, dan werd dit beschouwd als ketterij tegen God Zelf. In 1521 werd Luther door Paus Leo X uit de Rooms-katholieke Kerk geëxcommuniceerd. Een doodsvonnis werd uitgevaardigd, maar Luther werd beschermd door Prins Frederik van Saksen. Terwijl hij door Frederik verborgen werd gehouden, vertaalde Luther de Bijbel naar het Duits. De Bijbel werd zo beschikbaar voor het gewone volk. Luther stierf in 1546.

De dag die wij vieren als Hervormingsdag is nog steeds een gemeenschappelijk raakpunt voor alle mensen die Christus volgens Zijn Woord in geloof volgen. Ben jij bereid om je sterk te maken tegen de populaire ideeën van onze tijd en om Gods Woord aan anderen te presenteren als de gids voor jouw redding en jouw leven?


Lees de 95 stellingenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden