Alles Over Godsdienst De regenboogzonsondergang van de bliksem over verre heuvels - Alles Over Godsdienst Banier

Wat is de echte godsdienst?


Wat is de echte godsdienst?
Wat is de echte godsdienst? Is er maar één echte godsdienst of leiden alle godsdiensten naar het leven in het hiernamaals? Godsdienst wordt omschreven als: “het geheel van de plechtigheden, leerstellingen van een godsverering; geloof, religie: de Christelijke godsdienst, de islamitische godsdienst.1

Naar schatting beschouwt slechts 16% van de wereldbevolking zichzelf als “niet-godsdienstig”.2 Er zijn twee zaken die alle godsdiensten als waarheid beschouwen. 1) De mensheid is gescheiden van God. 2) De mensheid moet verzoend worden met God. De verschillen zitten ‘m in de manier waarop die verzoening bereikt kan worden.

Veel godsdiensten richten zich op regels en rituelen. Wanneer die regels gevolgd worden of die rituelen uitgevoerd worden, probeert die persoon zich te rechtvaardigen bij God of bij Hem in de gunst te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Islam vijf zuilen die iemand moet volbrengen om overgave of onderwerping aan God te laten zien. Andere godsdiensten leggen meer nadruk op de naleving van rituelen, in plaats van het gehoorzamen van regels. Men onderwijst dat God een mens zal aanvaarden, wanneer hij of zij die rituelen uitgevoerd heeft.

Het Christendom geeft een heel andere visie op het vinden van Gods aanvaarding. Terwijl de andere godsdiensten God proberen te bereiken, gaat het Christendom over het feit dat God de mensen bereikt. De Bijbel leert ons dat God Zijn volmaakte Zoon Jezus naar de aarde zond om te sterven voor de zonden van de mensheid – als een volmaakt offer. Andere wereldgodsdiensten proberen hun weegschaal van goede en slechte daden in evenwicht te houden, in de hoop dat ze overwegend goede daden in hun schaaltje hebben liggen op de dag dat ze sterven. Het Christendom onderwijst een heel andere boodschap.


Wat is de echte godsdienst – In welk opzicht is het Christendom anders?
Wat is de echte godsdienst? Een echte godsdienst zal een consequente boodschap onderwijzen die gebaseerd is op een betrouwbare bron. Het Christendom heeft de volgende zienswijze over verzoening met God:

  • “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God” (Romeinen 3:23).
  • Het loon voor die zonde is de dood, en gescheiden zijn van God (Romeinen 6:23).
  • Jezus kwam naar de aarde om te sterven als smetteloze plaatsvervanger, om volledige boete te doen voor de zonden van de mensheid. Hij stond op uit de dood om Zijn macht over de dood te laten zien en daarmee te bewijzen dat Zijn offer volstond (Romeinen 5:8).
  • Door geloof kan de mensheid Gods geschenk van eeuwig leven in de hemel ontvangen. De dood van Jezus betaalde de schuld volledig en schonk verzoening met God. Er is geen enkele goede daad waarmee wij iets kunnen toevoegen aan het offer van Jezus (Romeinen 10:9-10; Efeziërs 2:8-9).
Misschien zeg je nu: “Maar Christenen hebben allerlei regels en rituelen!” Je hebt gelijk, veel Christenen volgen een morele gedragscode, maar er is een wezenlijk verschil. Die regels en rituelen worden onderhouden bij wijze van dank aan God, en vanwege de wens om een rein en heilig leven te leiden. Die regels en rituelen hebben niet ten doel om verzoening met God te verkrijgen of bij God in de gunst te komen.


Wat is de echte godsdienst ten opzichte van een echte relatie?
Misschien heb je wel eens een Christen horen zeggen dat het Christendom geen godsdienst is, maar een relatie. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat echte godsdienst méér is dan goede dingen doen en zorgen dat je meer goede dan slechte dingen doet. Echte godsdienst is de aanvaarding van de persoonlijke relatie die Jezus met jou wil hebben. Vanuit die relatie worden Christenen opgeroepen om goede dingen te doen bij wijze van dankzegging en liefde voor God. Feitelijk spreekt de Bijbel hier heel duidelijk over...

“Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven” (Jakobus 1:27).


Leer meer!

Voetnoten:
1 www.vandale.nl
2 www.adherents.com/Religions_By_Adherents.htmlWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReligion.org, Alle rechten voorbehouden